Sanchez-Azofeifa, Arturo. 2015. «Prólogo». Colombia Forestal 18 (1). https://doi.org/10.14483/2256201X.8265.